Státní rozpočet a jeho struktura

Finanční systém každého státu zahrnujerozpočet. Tento dokument je velmi složitý mechanismus, jehož dopad má vliv na životní úroveň země, její ekonomiku a strukturu státního systému. Státní rozpočet a jeho struktura by měly být vyvážené.

Nejprve musíte pochopit, co jerozpočet. Jedná se o systém, který je stanoven ústavou nebo legislativou v oblasti financí. Každá země má vlastní státní rozpočet a jeho strukturu. Závisí to na struktuře státu a ekonomické situaci.

Státní rozpočet a jeho struktura může sestávat z několika úrovní. V Rusku má tento systém své vlastní vlastnosti. Je rozdělen na následující úrovně.

1. Federální rozpočet a mimorozpočtové fondy státního významu.

2. Rozpočty subjektů Ruska a jeho dalších územních sdružení.

3. Rozpočty místního významu. To zahrnuje obecní, městské rozpočty a rozpočty venkovských osad.

Z toho vyplývá, že státní rozpočet a jeho struktura jsou určovány ekonomickými vztahy uvnitř státu a mimo něj, stejně jako vytvořením státního systému.

Hospodářskou stránkou rozpočtového systému jsou měnové vztahy, které závisí na zásadách jejich utváření, distribuce a užívání.
Každá země určuje státní rozpočet a jeho strukturu podle vlastního uvážení. Jeho principy mohou být stanoveny v ústavě nebo v samostatném zákoně federálního významu.

Pokud se podíváte na Rusko,jeho význam je federální rozpočet. Poté sleduje rozpočty územních sdružení a místní význam. Ruský rozpočtový systém má čtyřúrovňovou strukturu. Tato organizace je typická pro některé další federální země.

Země, které mají jednotný systém státního systému, obvykle používají dvouúrovňový rozpočtový systém. Zde rozlišujeme státní rozpočet a místní rozpočty.

Rozpočty, které mají jednu úroveň, jsou nyní velmi vzácné. Jsou obsaženy převážně v zemích, kde je monarchie, v jejichž rukou jsou všechny obraty z peněz.

V Rusku je vypracován rozpočtový kód, který specifikuje všechny zásady, kterými se rozvíjí státní rozpočet a jeho struktura.

Rozpočet federální úrovně zahrnuje plánvýdajů a příchodu finančních prostředků za rozpočtový rok nebo určité plánovací období. Tyto prostředky jsou určeny k plnění závazků na státní úrovni.

Rozpočet subjektů je plánem výdajů a příjmů prostředků nezbytných k plnění jejich závazků.

Rozpočet obecních subjektů a subjektů místní samosprávy se skládá z příjmů a výdajů, které jsou určeny k plnění povinností těchto orgánů Ruské federace.

Rozpočet státu je tedy zvláštní formou příchodu a výdajů peněžních prostředků, včetně všech zdrojů země, včetně federálního, regionálního a místního významu.

Předměty regionální a místní samosprávy nemohou využívat jiné organizační formy finančního plánování výdajů a výnosů, s výjimkou rozpočtu.

Existují mimořádné prostředkyjsou určeny pro zvláštní použití a plnění povinností. Tyto prostředky existují jak na federální úrovni, tak na úrovni ostatních regionálních či místních činitelů.

Obvykle je rozpočet schválen pro příští rozpočtový rok, který se často shoduje s kalendářním rokem. Zahrnuje také plánovací období, které zahrnuje dva roky po finančním roce.

Líbí se:
0
Státní dluh je částka
Struktura správy divizí
Státní univerzita Kaluga:
Rozpočtový systém Ruské federace. Struktura, principy,
Ministerstvem zahraničí je ministerstvo zahraničí:
Struktura národního hospodářství
Státní vnitřní a vnější dluh
Veřejný dluh a rozpočtový deficit
Funkce rozpočtu
Nejlepší příspěvky
nahoru