Metody finanční analýzy podniku - hlavní cesta k úspěchu

Slovo "analýza" přišlo do našeho života již dávno,od dnů starověkého Řecka. Znamená to vědeckou metodu poznávání určitého procesu a jevu, založenou na pečlivém studiu součástí tvořících tento proces.

Metody finanční analýzy jsou programemakce zaměřené na studium finančního zdraví podniku, jeho domácí a zahraniční politiky. Jsou zaměřeny na monitorování současného stavu, určení jeho úvěrové a investiční schopnosti. A také pomáhají zodpovídat otázku, jak stabilní a nákladově efektivní společnost pracuje v určitém okamžiku.

Metody a metody finanční analýzy včasIdentifikujte slabé a silné stránky podniku. To eliminuje potenciální zdroje ekonomických problémů a odhaluje nové cíle, které může společnost v budoucnu sázet.

Všechny metody finanční analýzypodniky podléhají stejnému cíli: získat v krátké době spolehlivé a rozšířené informace o finanční situaci podniku. Jak víte, životnost podniku je plná složitých problémů a různých rychle se měnících situací. Chcete-li uspořádat spolehlivé a spolehlivé finanční řízení, musíte si být vědom všech případů, ke kterým dochází v podniku. To znamená, že vlastníme provozní údaje: na trzích prodeje, na dodavatele a konkurenci, na kvalitě výrobků, na dalších, slibných cílech. Hlavním bodem koordinace činností této práce je finanční analýza. Poskytuje příležitost odpovědět na všechny vzrušující otázky týkající se toku finančních prostředků, kvality řízení a postavení podniku na trhu.

Kromě toho jsou velmi důležité metody finanční analýzy s dosaženými přesnými a včasnými výsledky:

- jak finanční, tak i ostatní manažeři pro správné a efektivní hodnocení přijatých akcí a rozhodnutí;

- akcionářům, zakladatelům a jiným vlastníkům podniku. Odpovědět na otázky týkající se navrácení investovaných prostředků nebo možnosti jejich ztráty s úrovní pravděpodobnosti rizika pro kapitál;

- investoři a věřitelé, úzce spolupracující s tímto obchodním subjektem. Potvrzení realizace investičního programu a možnosti splácení vypůjčených prostředků;

- dodavatelé, kteří se zajímají o včasné zaplacení faktur za poskytnuté nebo dodané služby.

Metody finanční analýzy zahrnují několik fází:

1 stupeň. Zaměřuje se na obecné předběžné posouzení stavu financí po určité období.

2 fáze. Zahrnuje studii o finanční udržitelnosti a solventnosti.

Stupeň 3. Vyšetřuje bonitu a likviditu rozvahy.

4. etapa. Analyzuje dobu obratu aktiv.

5 fáze. Zaměřuje se na studium možného stavu potenciálního bankrotu.

Ve své praxi jsou metody finanční analýzy založeny na:

- Za prvé, porovnat finanční údaje za vykazované období se základním nebo plánovaným obdobím.

Za druhé, použití seskupení tabulek, které rychle, jasně ukazují stav stavu jednotlivých ukazatelů finanční činnosti a ukazují jejich vztah k jiným hodnotám.

Zatřetí, metoda matematických substitucí. Tento přístup nahradit indikátor vykazování základním ukazatelem umožňuje určit vliv jednoho ukazatele na celkový výsledek finančního stavu jako celku.

- Za čtvrté, pro výpočet finančních poměrů. Umožňují nám ukázat jak kvantitativní obraz současné finanční situace, tak i dynamiku řetězců ukazatelů zvlášť.

Líbí se:
0
Metody finanční kontroly
Finanční koeficienty - klíč k úspěšnému
Koeficient finanční závislosti
Analýza zisku a určení udržitelnosti
Řízení finanční stability
Řízení zisku podniků: metody a metody
Manažerské analýzy v průmyslových odvětvích
Posouzení finanční situace podniku
Analýza solventnosti je důležitým postupem
Nejlepší příspěvky
nahoru