Ekonomické ukazatele podniku

Ekonomické ukazatele podniku zahrnují poměrně málo jednotlivých složek. Analýza ekonomické výkonnosti podniku se provádí s cílem získat údaje o úrovni rozvoje podniku a jeho účinnosti. Na základě těchto údajů jsou vyvozeny závěry o možných způsobech, jak zlepšit fungování podniku a zlepšit jeho efektivitu.

Za prvé, jsou poměry likvidity, které ukazují schopnost podniku splácet krátkodobé dluhové závazky.

Hospodářská výkonnost podniku této kategorie je rozdělena na ukazatele současné, naléhavé likvidity a kapitálu v oběhu.

Současná likvidita ukazuje výsledek poměru oběžných aktiv společnosti k celkovému objemu krátkodobých závazků.

Naléhavá likvidita se vypočte jako poměrvysoce likvidního pracovního kapitálu k obecným závazkům krátkodobého podniku. K těmto aktivům patří pohledávky, finanční investice, hotovost.

Vyjednávací čistý kapitál se rovná rozdílu mezi veškerými aktivy a závazky krátkodobé povahy.

Kromě poměru likvidity zahrnuje ekonomická výkonnost podniku poměry obratu (podnikatelská činnost), které odrážejí, jak efektivnívyužívá se aktiva podniku. Mezi tyto ukazatele patří obrat inventáře, pohledávky, závazky, majetek a dlouhodobý majetek.

Objem inventáře ukazuje rychlostprovádění dostupného inventáře zboží. Tento ukazatel se vypočítá jako poměr mezi variabilními náklady a průměrnými náklady na akcie (počítáno v počtu případů).

Obrat z pohledávekje indikátorem počtu dní, které jsou potřebné k vymáhání dluhu vůči podniku. Pro výpočet tohoto ukazatele je průměrná hodnota dluhu za určité období (za rok) vydělena částkou příjmů za stejné období a vynásobena 365 dny.

Obrat splatných účtůOdráží to, kolik dní musí podnik zaplatit své dluhy. Ukazatel je vypočítán jako průměrná hodnota dluhu za rok, vydělená součtem všech nákupů a vynásobena 365 dny.

Obrat dlouhodobého majetku (kapitálová produktivita)charakterizuje celkovou efektivitu využití dlouhodobého majetku dostupného v podniku. Je-li dolní linie nízká, znamená to, že kapitálové investice jsou příliš velké nebo prodejní úrovně nestačí. Ukazatel se vypočítá jako součet ročních příjmů dělených průměrnou částkou dlouhodobého majetku (nebo dlouhodobého majetku).

Obrat aktiv reflektuje efektivnost nakládání s majetkem, který má společnost.

Mezi následující ekonomické ukazatele patří podnik míry solventnosti, odrážející schopnosti podnikuvypořádat se s dlouhodobými závazky bez likvidace dlouhodobého majetku. Tyto finanční a ekonomické ukazatele podniku zahrnují výši závazků ve vztahu k aktivům (která část majetku byla získána z dlouhodobých nebo krátkodobých závazků) a poměr finanční nezávislosti (ukazuje závislost společnosti na úvěrech z vnějších zdrojů).

A konečně takové ekonomické ukazatele podniku jako ziskovostiukazující stupeň ziskovosti společnosti. To zahrnuje ukazatele hrubého, čistého zisku (vypočteného jako poměr podílu na zisku z prodeje), aktiv (čtení zisku vyděleného aktivy) a vlastního kapitálu (vypočteného vydělením čistého zisku o částku základního kapitálu).

Líbí se:
0
Analýza a diagnostika finančních a ekonomických
Zisk z rozvahy jako konečný výsledek
Způsoby zlepšení výkonu
Finanční ukazatele -
Konkurenceschopnost podniku a analýza
Úroveň ziskovosti
Rozpočet příjmů a výdajů podniku je jeden
Posouzení finanční situace podniku
Analýza finančních a ekonomických činností
Nejlepší příspěvky
nahoru